Administració de finques

el nostre equip d'Administració de finques treballa per donar tots els serveis i suport a les Comunitats de propietaris. L’horari d’atenció als nostres administrats és de: De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a les 8 del vespre (divendres tarda tancat)

Entre els nostres serveis hi ha:

  • Convocatòria i assistència de reunions (ordinàries i extraordinàries). Tenim cura d’enviar per correu tota la documentació relativa a la reunió ordinària (convocatòria, tancament de l’exercici, saldos particulars, pressupost pel proper exercici i repercussió del mateix als diferents veïns de l’immoble) o extraordinàries (convocatòria i documentació relativa als punts a tractar).
  • Confecció d’Actes. Una vegada celebrada la reunió, s’escriu un esborrany de l’acta i es demana al president que la repassi per si és de la seva conformitat. Tot seguit s’envia a cada propietari i es passa al llibre d’actes de la Comunitat.
  • Executar els acords adoptats en matèria d’obres. Una vegada l’assemblea decideix fer una obra, tenim cura de demanar els permisos oportuns i fer el seguiment de l’obra fent de mitjancers entre els veïns i la o les empreses encarregades de la mateixa.
  • Efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents. Es faran els cobraments dels rebuts dels propietaris, tant siguin per domiciliació bancària, transferència o en efectiu en les nostres oficines, i es portarà el control dels pagaments fets amb els seus comprovants corresponents.
  • Confecció i anàlisi del balanç anual. Una vegada acabat l’exercici es fa el tancament del mateix amb les diferents partides d’ingressos i de despeses i la seva repercussió a coeficients o parts iguals per tots els propietaris. Així mateix es fa un pressupost per l’exercici següent i la seva repercussió per les diferents entitats del bloc. • Estudi de pressupostos de reparacions. Si hi ha alguna reparació important a fer a l’immoble, es sol·liciten pressupostos a diferents industrials per que en assemblea els veïns decideixin quin els hi interessa més.
  • Atendre a la conservació i entreteniment de la finca. Qualsevol reparació que ens faci avinent un veí de l’immoble, es demanarà a l’industrial de confiança de la finca que sigui reparada. • Actuar en el seu cas, com a secretaris de la Junta i custòdia, a disposició dels titulars, de la documentació de la Comunitat. En tot moment, els veïns poden consultar la documentació de la finca, ja sigui la divisió horitzontal de la mateixa, l’assegurança, els pagaments realitzats, el llibre d’actes o altra documentació.
  • Assessorament de la Llei de la Propietat Horitzontal per la lletrada Sra. Núria Calafell i Garrigosa. Es posa a disposició els serveis de la nostra lletrada per qualsevol consulta i assessorament. • Compte Corrent individualitzat a nom de la Comunitat. La comunitat disposarà d’un compte corrent propi, obert a l’entitat que es desitgi, on es reflectiran els cobraments i pagaments per a una total transparència.
  • Disponibilitat de la nostra sala de reunions amb capacitat per més de 50 persones. Per portar a terme d'una manera còmode les reunions comunitàries, es pot utilitzar una sala de reunions pròpia en les nostres oficines.