Fiscal i comptable

Assessorament en Matèria Fiscal i Comptable

Reunions Periòdiques a casa del client o a les nostres oficines

Confecció dels estats comptables mensuals, trimestrals, o a petició de l’interessat

Confecció i Presentació de la Declaració Anual d’Operacions

Confecció i Presentació del pagament a compte de l’Impost sobre Societats

Confecció i Presentació trimestral de l’I.V.A

Confecció i Presentació del Resum Anual de l’I.V.A

Confecció i Presentació de l’Impost Anual sobre Societats

Preparació, confecció i enquadernació dels llibres comptables, inclòs material i fotocòpies

Realització mecanitzada dels assentaments comptables

Legalització dels llibres comptables davant del Registre Mercantil

Legalització i cumplimentació dels llibres de socis i d’actes de la societat davant del

Registre Mercantil

Obtenció de Certificats de l’Administració Tributària

Resposta a possibles requeriments per part de l’Administració