Laboral

Assessorament en Matèria Laboral

Aplicació en Nòmines i Documents de Cotització de la Revisió del Conveni quan s’escaigui. 

Cumplimentació del llibre de matrícula

Confecció mensual dels impressos TC1 i TC2 de tots els departaments 

Confecció mensual de les nòmines del tot el personal 

Actualització mensual dels percentatges de retenció a aplicar a cada treballador 

Confecció de les les pagues extraordinàries quan s’escaigui

Confecció del model 110 de retencions trimestral 

Confecció del model 190 de resum anual de retencions

Confecció de la comunicació de situació familiar del perceptor 

Confecció del Certificat de Retencions dels treballadors

Cumplimentació dels partes d'alta i de baixa i la seva posterior presentació telemàtica (Sistema RED) de la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Tramitació de les baixes dels treballadors, incloent les notificacions de final de contracte, càlcul de la quitança i confecció del certificat d'empresa.

 

Tramitació i presentació dels contractes de treball i de les pròrrogues davant de l'OTG. •Confecció dels llistats mensuals de resum de nòmines. 

Llistat de transferències bancàries i elaboració del suport magnètic. •Confecció dels estudis necessaris d'ajuda per tal d'elaborar el pressupost laboral. 

Comunicacions i transferència de documents a través del correu electrònic .